لطفا شماره گواهینامه را در کادر زیر وارد نمائید

توجه 

دوره های  آکادمی  براساس مدل های آموزش خاص  آکادمی ژیک برگزار می گردد  و تحت اعتبار هیچ نهاد تائید صلاحیتی نمی باشد. 

و در صورت عدم حضور در  دوره گواهینامه مورد تائید نمی باشد