نظرسنجی خدمات ممیزی

نام و نام خانوادگی
نام شرکت
ایمیل
تلفن
نوع ممیزی:
زمان شروع ممیزی متناسب با برنامه ریزی
زمان پایان ممیزی متناسب با زمان برنامه ریزی
نحوه برخورد اجتماعی، رفتاری ممیز / ممیز ها
عمق آشنایی و شناسایی سیستم مدیریت آن سازمان بر اساس گزارش اعلام شده در جلسه افتتاحیه
میزان تاثیرگذاری ممیز / ممیزها در تشویق شما برای بهبود مستمر
ارتباط دفتر ژیک سیستم با شما (اهم از اطلاع رسانی، در دسترس بودن، جوابگویی به موقع و رفتار)