سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001

 

تحولی بزرگ در این استاندارد ایجاد شده است بطوری که برای مدیران و رهبران جای سوال نیست که دستاورد این استاندارد محیط زیستی چیست ؟

به زیبایی با استراتژیک و جهت گیری سازمان متصل شده است و میتوان به راحتی تاثیر را بر آینده و کسب و کار سازمان دید.

و از مهمترین مزایای آن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

– ارتقاء سطح کیفیت مدیریت محیط زیست

– آشنایی با الزامات قانونی مربوط به محیط زیستی سازمان

– شناسایی جنبه های محیط زیستی دامنه کاری سازمان

– شناسایی عوامل داخلی و خارجی که برای جهت گیری استراتژیک و مقاصد سازمان تاثیر دارد.

– شناسایی جایگاه ذینفعان مرتبط با محیط زیست که تاثیر بر کار دارند.

– شناسایی ریسک ها و فرصت هایی که مرتبط با کسب و کار و محیط زیست است.

– شناسایی چرخه حیات کلید موادی که در سازمان با آن سر و کار داریم که باعث حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های سازمان است .

– تحول و بهبود مستمر