سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

 

در این استاندارد که با رویکرد نوین و مطابق نیاز سازمان ها سنجیده شده است ، بطوریکه پس از پیاده سازی آن تحولی شگرف در سرتاسر سازمان ایجاد می گردد و از مهمترین مزایای آن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.

– ارتقاء سطح کیفیت مدیریت

– شناسایی عوامل داخلی و خارجی که تاثیر بر جهت گیری استراتژیک و مقصد سازمان می گذارد

– تعیین جایگاه ذینفعان در سازمان

– شناسایی ریسک ها و فرصت های لازم در جهت استراتژیک سازمان

– ارتقاء سطح آگاهی و آموزش پرسنل

– ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات

‏- شناسایی فرآیندهای سازمان با تعیین شاخص های عملکرد ‏

– ارزش مدیریت دانش در سازمان روشن می شود.

– کنترل و افزایش رضایت مشتریان

– کنترل و کاهش هزینه های جاری

– تحول و بهبود مستمر

 

شایان ذکر است هیچ استانداردی بدون تعهد و پایبندی مدیریت ارشد به آن ،

راه به تحول و بهبود مستمر نخواهد بود.