همکاری با انجمن ها و سندیکاها


ارتباط شرکت ژیک سیستم با انجمن ها و سندیکاها

در صورتیکه انجمن یا سندیکائی نام این شرکت را به عنوان همکار اعلام کردT لطفا” قبل از هرگونه دریافت خدماتی با واحد امور قراردادهای این شرکت جهت صحت همکاری تماس بگیرید.
ضمناً ، انجمن یا سندیکائی که تفاهم با این شرکت دارند حق مداخله در امور فنی و صدور گواهینامه را ندارند و کلیه گواهینامه های صادره می بایست در قسمت بررسی اعتبار گواهینامه ها قابل استعلام باشد.