اعتبار گواهینامه های آموزشی

زمان اعتبار گواهینامه های آموزشی

به اطلاع می رساند ، اعتبار گواهینامه های آموزشی ژیک آکادمی در صورتی که دوره مربوط به استاندارد باشد مثلا ISO 9001:2015 تا اعتبار زمانی که ورژن 2015 استاندارد معتبر است گواهینامه اعتبار دارد و برای دیگر دوره های فنی و مدیریتی به دلیل به روزآوری و تغییر فنون و تکنولوژی علوم و دوره ها اعتبار 2 سال بعد زمان دوره است .