بیانیه بی طرفی ، استقلال و یکپارچگی شرکت ژیک سیستم با برند Zhik Cert توانسته است به یک برند خوشنام در بازار مبدل شود و این خوشنامی را به دلیل پایبندی به اصول حرفه ای استاندارد ISO 17021:2015 و اخلاق حرفه ای می داند و جهت تداوم اصول بی طرفانه و استقلال و یکپارچگی موارد ذیل را در سرلوحه راه خود قرار می دهد.

  • کلیه تمهیداتی که می تواند به بی طرفی و استقلال شرکت تاثیر بگذارد توسط مدیریت شرکت شناسایی و ارزیابی شده و ریسک های باقیمانده به همراه اقدامات لازم به اطلاع و آموزش کارکنان مربوطه رسیده تا بتوانیم در کسب و کار خود یک قضاوت و ممیزی شایسته و بیطرفانه به نفع تمام جوانب کار داشته باشیم.
  • خدمات مشاوره در هیچ شرایطی ارائه ننمائیم و مشتریان را جهت دریافت خدمات مشاوره به مشاوری خاص سوق نمی دهیم و با مشاوران رابطه ای حرفه ای تعهدی قوی در مقابل فشارهای تجاری ، عاطفی و تهدیدی که اثر گذار بر بی طرفی و استقلالمان است داریم اطلاعات مشتری از هر نوع آن اموال مشتری قلمداد می گردد و استفاده از آن به غیر از مشتری مربوطه به مانند سرقت است.
  • جهت کنترل فرآیند ممیزی و صدور گواهینامه از کارکنان و ممیزان مختلف در هر گام استفاده میشود تا بتوانیم کنترل و استقلال افراد را بهتر پایش کنیم و نفرات بکار گمارده برای هر کاری دقت می کنیم که حداقل 2 سال از زمان همکاری فرد مربوطه با ممیزی مورد نظر گذشته باشد.
  • در صورت رویت تعارضی در کار کلیه کارکنان و ممیزان موظف به اعلام و پیگیری آن توسط مدیریت تا رفع کامل آن هستند.
  • نگاه به خدمات را به صورت کسب و تجارت نمیدانیم بلکه کاری است فرهنگی و متحول کننده مدیریت و سیستم مشتریان که در صورت نرخ گذاری بر روی آن چه ارزان و چه گران بها باعث کم رنگ شدن بی طرفی و استقلال کار است.
  • برای دستیابی و حفظ اطمینان لازم است که تصمیمات ژیک سیستم بر اساس شواهد عینی مربوط به انطباق
    ( یا عدم انطباق ) که به دست می آورد باشد و این که تصمیمات آن توسط سایر ذینفعان یا سایر طرفهای تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
  • مدیریت و کارکنان و ممیزان شرکت ژیک سیستم متعهد می شوند به کلیه موارد پایبند باشند و پیگیرانه به دنبال کنترل ریسک های مربوطه به کار خود و دیگر همکاران باشند.