سيستم مدیریت ايمني، بهداشت و زيست محيطی HSE-MS 

اين استاندارد براي همه سازمانهايي كه بر اساس مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي و محيط زيست فعال ايجاد مي كنند و مي خواهند فعاليتهاي كاريشان را در اين زمينه مستند و قابل اندازه گيري كرده و فرآيندها را به طور مداوم بهبود بخشند كاربرد دارد.

اين سيستم تلفيقي از الزامات مورد نياز در يك سيستم مديريت براي ساماندهي فعاليتهاي ايمني و بهداشت حرفه اي و زيست محيطي را بيان مي دارد و به همين دليل توسط بسياري از سازمانها به عنوان الگويي مناسب براي توسعه سيستم مديريت بكار گرفته مي شود، البته بايد مد نظر داشت كه الزامات اين مدل با تلفيق با قوانين و مقررات بخشي و فرابخشي و همچنين منطقه اي و كشوري تكميل مي گردد و مي تواند به صورت جزئي تر در چگونگي روشهاي كاري و دستورالعمل هاي وابسته كاملتر گردد به دلیل همين نكته اين مدل در شركتها و سازمانهاي مختلف به صورت هاي گوناگوني تبيين و تعريف شده است و بنا به ضرورت در بعضي از الزامات جزء تر شده است.

قابليت يكپارچه سازي اين سيستم با ديگر سيستمهاي مديريت مثل ISO 9001 كه در بر گيرنده توجهات كيفيتي و ISO14001 كه در بر دارنده توجهات زيست محيطي مي باشد و ISO 45001 كه در بر گيرنده توجهات ايمني و بهداشت صنعتي مي باشد كه به صورت بين المللي مقبوليت يافته اند،از نكات قابل توجه در اين سيستم مي باشد.

ساختار اين مدل در بر گيرنده الزاماتي در خصوص مسئوليت مديريت و تعهد وي نسبت به سيستم، اهداف استراتژيك و خط مشي سازماني، ساختار سازماني و توجه به منابع و چگونگي مستند سازي سيستم، ارزيابي و مديريت جنبه ها و ريسك ها، طرح ريزي، استقرار و پايش، مميزي و بررسي مجدد مي باشد.


براي چه سازمانهايي كاربرد دارد: ISO 13485

براي كليه سازمانها و موسسات اعم از صنعتي ، غير صنعتي ، توليدي، پيمانكاري، ساخت و ساز ،نصب و خدماتي

فوائد اجراء و استقرار استاندارد: ISO 13485

كاهش حوادث از طريق منظم نمودن فعاليتهاي ايمني و بهداشت حرفه اي و كاهش تبعات زيست محيطي منفي و افزايش اثرات مثبت آن در جامعه. بهبود انگيزش و آگاهي كاركنان به علت درگير نمودن مديرت ارشد و مشاركت او درفرآيندهاي ايمني و بهداشت حرفه اي و همچنين زيست محيطي.
اطمينان از قانونمندي تمامي فعاليتهاي كاري به دليل پيروي از همه نيازمندي هاي قانوني ايمني ، بهداشتي و زيست محيطي كه شركت بايد آن را اجراء نمايد.
بهبود تصوير سازمان و توانايي رقابتي آن بكارگيري سيستم مديريت به عنوان چارچوبي كه در بر گيرند ه فعاليتها و توجهات ايمني و زيست محيطي بوده و با سيستمي مستند رعايت الزامات را تضمين مي نمايد.

معرفی استانداردهای راهنما دیگر به شرح ذیل میباشد:
  • ISO 10001 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری، راهنما و روش اجرایی – رفتاری برای سازمانها
  • ISO 10002 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری، راهنمایی جهت رفع شکایات در سازمان
  • ISO 10003 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری، راهنمایی برای حل اختلاف های خارجی در سازمانها
  • ISO 10004 فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
  • ISO 10005 راهنمایی برای توسعه، مرور، تایید، کاربرد و بازنگری طرحهای کیفیت
  • ISO 10006 راهنمایی های کاربردی و مدیریت کیفیت در پروژه
  • ISO 10007 خطوط راهنمایی مدیریت کیفیت برای پیکربندی و ترتیب مدیریت
  • ISO 10013 خطوط راهنمایی برای سیستم مدیریت کیفیت – سیستم مستندسازی
  • ISO 10014 خطوط راهنما برای تشخیص مالی و سود اقتصادی
  • ISO 10015 خطوط راهنما سیستم مدیریت آموزش
  • ISO 10017 راهنمایی هایی برای تکنیکهای آماری برای ISO 9001
  • ISO 10019 انتخاب مشاور کیفیتی و استفاده از خدمات آن
  • ISO 21500 خطوط راهنما مدیریت پروژه جهت بهبود موفقیت پروژه و دستیابی به نتایج کسب و کار
  • ISO 26000 خطوط راهنما مدیریت مسئولیت اجتماعی
other