روال عقد قرارداد ژیک سرت با مشتریان

روال عقد قرارداد

بین ژیک سرت و مشتریان

 • مشتری

  1

  تکمیل فرم اطلاعات (در صورت لزوم انتخاب مشاور جهت پیاده سازی)

 • ژیک سرت

  بررسی و ارسال طرح

  2

  ژیک سرت

 • مشتری

  3

  توافق در قرارداد

 • ژیک سرت

  ارسال قرارداد

  4

  ژیک سرت

 • مشتری

  5

  تأیید قرارداد

 • ژیک سرت

  ثبت مشتری و برنامه ریزی جهت ممیزی

  6

  ژیک سرت

 • مشتری

  7

  انجام ممیزی در محل مشتری