سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001

تحولی بزرگ در این استاندارد ایجاد شده است بطوری که برای مدیران و رهبران جای سوال نیست که دستاورد این استاندارد محیط زیستی چیست ؟
به زیبایی با استراتژیک و جهت گیری سازمان متصل شده است و میتوان به راحتی تاثیر را بر آینده و کسب و کار سازمان دید.


از مهمترین مزایای این استاندارد میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • ارتقاء سطح کیفیت مدیریت محیط زیست
  • آشنایی با الزامات قانونی مربوط به محیط زیستی سازمان
  • شناسایی جنبه های محیط زیستی دامنه کاری سازمان
  • شناسایی عوامل داخلی و خارجی که برای جهت گیری استراتژیک و مقاصد سازمان تاثیر دارد.
  • شناسایی جایگاه ذینفعان مرتبط با محیط زیست که تاثیر بر کار دارند.
  • شناسایی ریسک ها و فرصت هایی که مرتبط با کسب و کار و محیط زیست است.
  • شناسایی چرخه حیات کلید موادی که در سازمان با آن سر و کار داریم که باعث حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های سازمان است .‏
  • تحول و بهبود مستمر

شایان ذکر است هیچ استانداردی بدون تعهد و پایبندی مدیریت ارشد به آن، راه به تحول و بهبود مستمر نخواهد بود.