سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001

 

در دنیای پیشرفته امروزی ، اطلاعات نقش خاصی در تب کسب و کار و سازمان پیدا کرده است و از دست دادن اطلاعات باعث از دست رفتن مهم بازار و در نهایت شکست سازمان را در بر می آورد . پس روی کنترل اطلاعات سازمان می بایست کارکرد اطلاعات شامل طراحی محصول ، استراتژیک ها ، نقشه های خدمات ، مکاتبات ، تجربیات ، دانش و غیره که سازمان برای یک یک آنها هزینه ها گزافی پرداخت کرده است که در صورت از دست رفتن هر کدام عواقب و خسارات زیادی به بار می آورد از مهمترین مزایای آن می توان بع موارد ذیل اشاره کرد:

– طبقه بندی اموال

 

– کنترل و حفظ اموال

 

– امنیت فیزیکی و محیطی

 

– کنترل دسترسی ها

 

– نگهداری و توسعه سیستم

 

– مدیریت تداوم کسب و کار

 

– حفظ اطمینان برای مشتریان که از اطلاعات آنها محافظت می شود.