سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001

در دنیای پیشرفته امروزی ، اطلاعات نقش خاصی در تب کسب و کار و سازمان پیدا کرده است و از دست دادن اطلاعات باعث از دست رفتن مهم بازار و در نهایت شکست سازمان را در بر می آورد . پس روی کنترل اطلاعات سازمان می بایست کارکرد اطلاعات شامل طراحی محصول ، استراتژیک ها ، نقشه های خدمات ، مکاتبات ، تجربیات ، دانش و غیره که سازمان برای یک یک آنها هزینه ها گزافی پرداخت کرده است که در صورت از دست رفتن هر کدام عواقب و خسارات زیادی به بار می آورد.


مزایای ISO 27001 ( استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ) به قرار زیر می‌باشد: 
  • طبقه بندی اموال
  • کنترل و حفظ اموال
  • امنیت فیزیکی و محیطی
  • کنترل دسترسی ها
  • نگهداری و توسعه سیستم
  • مدیریت تداوم کسب و کار
  • حفظ اطمینان برای مشتریان که از اطلاعات آنها محافظت می شود
iso 27001