سیستم مدیریت ضد رشوه ISO 37001

رشوه خواری یکی از مخرب ترین و چالش بر انگیز ترین مسائل جهان امروز است. هر ساله بیش از یک تریلیون دلار رشوه پرداخت می شود که نتایج مصیبت باری از جمله کاهش کیفیت زندگی، افزایش فقر و از بین بردن اعتماد عمومی دارد.
علی رغم تلاش های ملی و بین المللی جهت مبارزه با رشوه خواری ، همچنان یک مساله مهم می باشد. با تشخیص چنین موضوعی، نهاد بین المللی ISO استانداردها جدیدی را بنا نهاده است تا به سازمان ها در جهت مبارزه با رشوه خواری کمک می کند و مشوق فرهنگ اخلاقی کسب و کار باشد.


مزایای ISO 37001 (سیستم مدیریت ضد رشوه) به قرار زیر می‌باشد: 
  • رشوه خواری در بخش عمومی، خصوصی و غیرانتفاعی
  • رشوه خواری توسط سازمان
  • رشوه خواری توسط کارکنان سازمان که از طرف خود سازمان و یا به نفع آن عمل می کنند
  • رشوه خواری توسط شرکای سازمان که از طرف خود سازمان و یا به نفع آن عمل می کنند
  • رشوه سازمان
  • رشوه خواری پرسنل سازمان در ارتباط با فعالیت های سازمان
  • اخاذی از شرکای سازمان در رابطه با فعالیت های سازمان
  • رشوه مستقیم و غیرمستقیم ( به عنوان مثال رشوه ارائه شده، پذیرفته شده یا توسط شخص ثالث )

ISO 37001:2016 فقط برای کنترل و مدیریت رشوه استفاده می شود و الزاماتی را مشخص می کند جهت جلوگیری، تشخیص و پاسخ به رشوه خواری و رعایت قوانین ضد رشوه خواری تعهدات داوطلبانه قابل کاربرد برای فعالیت های آن راهنمایی می کند.
این استاندارد به طور خاص به تقلب، سایر نقض های اعتماد، رقابت اهانت آمیز، پولشویی یا سایر فعالیت های مرتبط با رفتارهای نامه اطلاق نمی شود، اگر چه یک سازمان می تواند برای گسترش دامنه سیستم مدیریت نسبت به این فعالیت ها اقدام کند.

iso 37001