سیستم مدیریت ایمنی جوش ISO 3834

با توجه به اهمیت فعالیت‌های استاندارد در حوزه‌های مختلف صنعت در راستای ایجاد امکان مدیریت بخش‌های مختلف تولیدی در سازمان‌ها ، سازمان بین‌المللی استاندارد بر آن شد تا استانداردهای صنفی را جهت تکمیل استانداردهای مدیریتی و به عنوان مکمل آن‌ها مورد بررسی، تدوين و تصويب قرار دهد.

فرآیند جوشکاری و مدیریت آن به عنوان یکی از مهمترین روش‌های تولید درصنایع مختلف قلمداد میگردد در استاندارد الزامات تخصصی مدیریت فرآیند ویژه جوشکاری، از روش‌های بازنگری الزامات عمومی و فنی کارفرما تا معیارهای تایید صلاحیت پرسنل،نحوه تهیه و تدوین دستور‌العمل‌های جوشکاری، تاییددستور‌العمل‌ها، روش‌های تست و بازرسی مواد و محصول شامل تست‌های مخرب و غیرمخرب، مواد مصرفی جوش، انبارش مواد پایه، عملیات حرارتی، تشخیص محصول نامنطبق و اقدامات اصلاحی ناشی از آن، کالیبراسیون تجهیزات و … را در برمی‌گیرد.


بخش‌های مختلف این استاندارد به قرار زیر می‌باشد:
  • شماره استاندارد: ISO 3834-2

    الزامات كيفيتي جوشكاري ذوبي مواد فلزي – قسمت دوم – الزامات كيفيتي جامع

  • شماره استاندارد: ISO 3834-3

    الزامات كيفيتي جوشكاري ذوبي مواد فلزي – قسمت سوم – الزامات كيفيتي استاندارد

  • شماره استاندارد: ISO 3834-4

    الزامات كيفيتي جوشكاري ذوبي مواد فلزي – قسمت چهارم – الزامات كيفيتي ابتدايي

ISO 3834