سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001

این استاندارد که تحول یافته OHSAS 18001 است و پس از سالها تلاش و پیگیری های فراوان سرانجام این استاندارد به صورت ایزو در آمد.
هدف از این استاندارد کنترل سلامت و بهداشت و ایمنی کارکنان درگیر در سازمان است و در این راه با تعریف استراتژیک و تدوین و شناسایی مخاطرات شروع شده و با حفظ جان و سلامتی کارکنان به پایان می رسد.


از مهمترین مزایای آن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
  • شناسایی عوامل از تجارت که بر روی ایمنی و بهداشت شغلی تاثیر داشته و مشمول الزامات قانونی است.
  • پیاده سازی ، بررسی و اقدام های لازم با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته بر کلیه شغل هایی که در دامنه کاری سازمان است.
  • ارزیابی ریسک و فرصت های شغلی و تجاری کار جهت تسهیل ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان.
  • ایجاد بستری امن و به دور از خطرات برای کارکنان.
  • در زمان های به روز حادثه برای کارکنان برای دادگاه مشخص است که قصور خود فرد بوده نه سازمان.
  • اطمینان و آرامش برای کارکنان و خانواده هایشان در زمان حضور در سازمان.
iso 45001