سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001

 

این استاندارد که تحول یافته OHSAS 18001 است و پس از سالها تلاش و پیگیری های فراوان سرانجام این استاندارد به صورت ایزو در آمد.

هدف از این استاندارد کنترل سلامت و بهداشت و ایمنی کارکنان درگیر در سازمان است و در این راه با تعریف استراتژیک و تدوین و شناسایی مخاطرات شروع شده و با حفظ جان و سلامتی کارکنان به پایان می رسد .

از مهمترین مزایای آن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

– شناسایی عوامل از تجارت که بر روی ایمنی و بهداشت شغلی تاثیر داشته و مشمول الزامات قانونی است .

– پیاده سازی ، بررسی و اقدام های لازم با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته بر کلیه شغل هایی که در دامنه کاری سازمان است .

– ارزیابی ریسک و فرصت های شغلی و تجاری کار جهت تسهیل ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان .

– ایجاد بستری امن و به دور از خطرات برای کارکنان

– در زمان های به روز حادثه برای کارکنان برای دادگاه مشخص است که قصور خود فرد بوده نه سازمان .

– اطمینان و آرامش برای کارکنان و خانواده هایشان در زمان حضور در سازمان .