سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

در این استاندارد که با رویکرد نوین و مطابق نیاز سازمان ها سنجیده شده است ، بطوریکه پس از پیاده سازی آن تحولی شگرف در سرتاسر سازمان ایجاد می گردد و از مهمترین مزایای آن میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.

 • ارتقاء سطح کیفیت مدیریت
 • شناسایی عوامل داخلی و خارجی که تاثیر بر جهت گیری استراتژیک و مقصد سازمان می گذارد
 • تعیین جایگاه ذینفعان در سازمان
 • شناسایی ریسک ها و فرصت های لازم در جهت استراتژیک سازمان
 • ارتقاء سطح آگاهی و آموزش پرسنل
 • ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات
 • شناسایی فرآیندهای سازمان با تعیین شاخص های عملکرد ‏
 • ارزش مدیریت دانش در سازمان روشن می شود.
 • کنترل و افزایش رضایت مشتریان
 • کنترل و کاهش هزینه های جاری
 • تحول و بهبود مستمر

شایان ذکر است هیچ استانداردی بدون تعهد و پایبندی مدیریت ارشد به آن، راه به تحول و بهبود مستمر نخواهد بود.